STADGAR för 
HELSINGFORS SVENSKA KULTURFÖRENING r.f

 

 1. Föreningens namn är Helsingfors svenska kulturförening r.f., dess hemort Helsingfors stad och språk svenska. 
 2. Föreningens syfte är att främja och ekonomiskt stöda det svenska kulturarbetet i Helsingfors innefattande såväl traditionella kulturyttringar som nyskapande arbete inom kulturens alla områden. Föreningen skall även verka för att det samhälleliga kulturutbudet på svenska är så mångsidigt som möjligt. 
  Föreningens förverkligar sina ändamål genom en mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intresseriktningar. Föreningen anordnar exkursioner och kulturresor, samlingar med program, diskussioner, skapande aktivitet, föreläsningar och debatter samt har publikationsverksamhet. Föreningen samarbetar med andra på orten verksamma föreningar och organ med liknande mål. 
  För att finansiera sin verksamhet kan föreningen ta emot testamenten, gåvor och understöd samt anordna lotterier, basarer och penninginsamlingar. 
 3. Till medlem i föreningen kan antas inregistrerad svensk förening med hemort i Helsingfors eller 15 år fylld person, som vill arbeta för föreningens syften. Om medlems inträde besluter styrelsen. Styrelsen kan likaså utesluta medlem, som verkat i strid med föreningens syften. Om medlemsavgifternas storlek besluter årsmötet. 
 4. Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande, viceordförande samt minst två och högst sex medlemmar, valda för ett år i sänder. Styrelsen väljer inom eller utom sig sekreterare och kassör. 
  Styrelsen sammanträder på ordförandens eller vid förfall för denna vice ordförandens kallelse och är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt minst hälften av medlemmarna är närvarande. 
 5. Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande, tillsammans endera med sekreteraren eller kassören. 
 6. Föreningen håller årligen senast inom april månad sitt årsmöte. 
  Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
  1. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare för mötet.
  2. Mötets behörighet.
  3. Årsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår.
  4. Fastställande av bokslutet samt beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
  5. Beslut om medlemsavgiften.
  ​6. Val av ordförande och viceordförande.
  7. Beslut om antalet styrelsemedlemmar samt val av dessa.
  8. Val av en verksamhetsgranskare och en verksamhetsgranskningssuppleant. 
  9. Övriga ärenden som mötet besluter uppta till behandling. 
  Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte utfärdas av styrelsen. 
  Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte bör ske med annons i svensk tidning, som är allmänt spridd i Helsingfors eller per e-post till alla medlemmar. Kallelsen bör utfärdas minst en vecka före mötet.
 7. Föreningens räkenskaper avslutas årligen den 31 december och bör tillhandahållas verksamhetsgranskaren senast tre veckor före årsmötet. 
 8. Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen bör fattas med minst tre fjärdedelar (¾) av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten, som hålls med minst en månads mellanrum. Upplöses föreningen skall dess tillgångar tillfalla Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. i egenskap av Svenska kulturfondens förvaltare.