Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Medlemsregister för Helsingfors svenska kulturförening
19.9.2019

Föreningens namn och kontaktuppgifter
Helsingfors svenska kulturförening r.f.
www.kultur.fi
Ordförande Rabbe Sandelin:
info@sandelinmedia.com
tel. 0400-729129

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). I Finlands lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen som påverkar hanteringen av personupgifter. 

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras endast av föreningens styrelse. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utanför föreningen.   

Lagringsperioden
Uppgifterna behandlas så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.  

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva. 

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataombudsmannen. 

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.